HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

PARKOVIŠTĚ V NERUDOVĚ ULICI


Našim cílem je nalézt nejvhodnější řešení nového parkoviště u prodejny Albert v Nerudově ulici. V případě prosazení projektu výrazně zhoršujícího životní prostředí bude naší snahou zabránění realizaci.


07 zpracování hlukové studie
06 územní řízení v roce 2005
05 beseda s radnicí v lednu 2005
04 anketa mezi obyvateli v prosinci 2004
03 návrhy z roku 2004
02 první návrhy z roku 2002
01 stávající stav07 ZPRACOVÁNÍ HLUKOVÉ STUDIE
Nezávisle na územním řízení odeslali v březnu 2005 zástupci obyvatel panelových domů stížnost na hluk z komunikace. Později proběhlo měření hluku a to pak bylo základem pro zpracování hlukové studie. Měření ukázalo, že již dnes je u panelových domů překročen hlukový limit 50 dB, při kterém již dochází k poškozování zdraví u člověka. Zdravotní ústav v Havlíčkově Brodě poté zpracoval hlukovou studii, která vypočítala navýšení hluku po výstavbě parkoviště. Na základě této hlukové studie, vydala Hygienická stanice negativní stanovisko a Krajský úřad 24.8.2005 zrušil územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem v Třešti. Krajský úřad zároveň zcela protiprávně zamítl odvolání našeho sdružení, proti čemuž chystáme žalobu. Proti negativnímu stanovisku Hygienické stanice se Město Třešť odvolalo. Hlukovou studii znovu posuzovala Národní laboratoř v Ústí nad Orlicí a ta v listopadu 2005 dospěla k závěru, že navýšení hluku není prokazatelné, tudíž že Hygienická stanice nemůže vydat negativní stanovisko. Čekáme tedy obnovení územního řízení. Připravujeme další informace.06 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2005
Územní řízení zahájil stavební úřad v Třešti dne 18.5.2005. Ihned na začátku stavební úřad pochybil, když nezahrnul všechny obyvatele ulice Nerudova jako účastníky řízení. Po stížnosti našeho sdružení úřad chybu napravil.
Během řízení vznesly tři účastníci řízení k projektu parkoviště připomínky, které stavební úřad šmahem zamítl. Odůvodnění k tomuto zamítnutí napsal místo stavebního úřadu zástupce investora ing. Bartoš z technického odboru. Toto je ukázkový příklad podjatosti stavebního úřadu, kdy stavební úřad nestojí jako nezávislý soudce nad všemi účastníky, ale straní jednomu z nich, v tomto případě Městu Třešť, který je zároveň zaměstnavatelem pracovníků stavebního úřadu. Územní rozhodnutí vydal úřad 29.4.2005, naše sdružení a SBD Javořice se odvolali ke Krajskému úřadu. V odvolání jsme upozornili na celkem 12 bodů, v kterých je projekt parkoviště v rozporu s platnými předpisy a v kterých došlo při územním řízení k porušení zákona.05 BESEDA OBYVATEL S RADNICÍ
Reakce radnice na výsledky ankety přišla velmi brzy. Dne 5.1.2005 proběhlo v kině Máj oficiální představení projektu parkoviště Nerudova s následnou besedou. Ani toto oficiální představení nepřesvědčilo přítomné obyvatele a svůj zamítavý postoj dali zřetelně najevo. Bohužel se panu starostovi nepodařilo zvládnout moderování schůze, když několik málo jedinců z řad příznivců parkoviště častovalo obyvatele vulgárními a urážlivými výroky. Přes nízkou úroveň debaty prezentovaly obě strany svá stanoviska a požadavky. Beseda skončila, aniž by se obě strany dohodly na konkrétním řešení.

Jako reakci na prezentovaná stanoviska obou stran jsme se pokusili navrhnout řešení, které bude akceptovatelné pro radnici i obyvatele.

kompromisní návrh

Stejně jako návrh radnice řeší i náš návrh zvýšení bezpečnosti provozu zmenšením křižovatek ulic Nerudova s Revoluční a s Barvířskou. Parkování na jižní straně zůstává beze změny, na severní straně místo kolmých navrhujeme podélná stání členěná dvěma ostrůvky se stromy. Díky podélným stáním nedojde k žádnému záboru zeleně a kácení stromů. Zároveň nedojde k tak velkému navýšení parkujících automobilů a tím ke zhoršení životního prostředí.
Abychom dosáhli celkového počtu 28 parkovacích stání (dle projektu radnice), navrhujeme zbývající stání přímo před obchod Albert do ulice Revoluční. V ulici Revoluční jsou stání blíže k obchodům a úřadům, navíc zde nemají negativní vliv na obytné domy.

Tento náš kompromisní návrh jsme rozeslali zástupcům města. Vedení města následně sdělilo, že se tímto kompromisním návrhem nebudou zabývat a že budou pokračovat práce na stávajícím projektu. Na zasedání zastupitelstva dne 24.1.2005 však opoziční zastupitelé odhlasovali požadavek, že chtějí být seznámeni s aktuálním projektem města i s naší variantou. Seznámení s projekty proběhlo dne 16.2.2005, většina zastupitelů náš kompromisní návrh odmítla. Nezbývá tedy nic jiného, než zájmy dotčených obyvatel hájit v územním řízení.04 ANKETA MEZI OBYVATELI
Jelikož již nebyla šance vylepšit projekt, který předkládá radnice, rozhodli jsme se pro zamítnutí celého projektu jako takového. Proto jsme zorganizovali mezi obyvateli nejpostiženějších domů č.p.1124-1126 anketu, ve které se mohli rozhodnout pro dvě možnosti:
1. souhlas se stavbou parkoviště v Nerudově ulici dle projektu radnice
2. nesouhlas se stavbou parkoviště v Nerudově, požadavek řešit parkoviště v ulici Revoluční

Z celkem 70 obyvatel starších 18 let se k problému vyjádřilo 86%. Z toho 17% bylo PRO parkoviště v Nerudově a 83% bylo PROTI parkovišti. Dotčení obyvatelé se tedy jasně vyjádřili proti záměru Města. Výsledky této ankety, která měla platnost petice, jsme předali 13.12.2004 městské radě.03 NÁVRHY Z ROKU 2004
Během roku 2003 vypracovala firma H-projekt Telč několik variant řešení parkoviště, ve kterých částečně zohlednila požadavky obyvatel z oponentní varianty. Na jaře 2004 byla vypracována varianta 4, která se začala projednávat v územním řízení.

varianta 4

Územní řízení bylo stavebním úřadem zahájeno dne 1.3.2004. Zahájení řízení ovšem bylo protiprávní, neboť nebyli jako účastníci řízení určeni majitelé okolních nemovitostí. Proti tomuto podalo naše sdružení námitku a později byli i majitelé uznáni jako účastníci. To je důležité zejména pro obyvatele panelových domů, kteří se budou moci vyjadřovat ke stavbě.

Dne 21.3.2004 uspořádalo sdružení informační setkání s obyvateli ulice Nerudova, kde byly dohodnuty požadavky, které budou obyvatelé klást na projekt.
Naše sdružení, které je též účastníkem řízení, vznáší tyto hlavní připomínky:
1. na severní straně ulice realizovat kolmé stání
2. podélná stání na jižní straně členit ostrůvky se stromy
3. zúžení průjezdné části ulice u křižovatek na 7 metrů
4. zachovat spojovací chodníky mezi paneláky a vozovkou
5. doplnit stání na severní straně stromy

V červenci 2004 vypracovalo naše sdružení pro Městský úřad stanovisko k projektu parkoviště, kde jsme doprobna zdůvodnili všechny naše požadavky. Součástí stanoviska byl další oponentní návrh, který zohledňoval všechny naše připomínky.

oponentní návrh k variantě 4

Tento náš oponentní návrh se sice pokouší zmírnit negativní dopad parkoviště na obytné prostředí, stále ovšem počítá s tím, že se díky výstavbě kolmých stání výrazně zvýší počet parkujících automobilů a že dojde k velkému záboru zeleně a kácení stromů.

V září 2004 jsme dostali z Městského úřadu odpověď, v které se všechny naše připomínky zamítají, bohužel ve většině případů zde není uveden jediný argument, který by vysvětloval zamítavý postoj.02 PRVNÍ NÁVRHY Z ROKU 2002
První myšlenky vystavět parkoviště v ulici Nerudova se objevovaly již během rekonstrukce náměstí a s tím spojeného rušení tamních parkovacích ploch. Potřeba dalších parkovacích míst ještě vzrostla po otevření supermarketu Albert v obchodním domě Vysočan v srpnu 2003. Na jaře 2002 se objevilo několik prvních návrhů z dílny městského úřadu.

jeden z prvních návrhů

Některé z návrhů ovšem byly velmi nepovedené a jejich realizace by víceméně znamenala zničení zbytku obytného prostředí v této lokalitě.
Jako reakce na tyto návrhy byla sepsána petice obyvatel domů č.p.1124-1127, ve které tyto návrhy celkem jednoznačně zamítli. Dále byla ze strany obyvatel vypracována oponentní varianta, ve které byly stanoveny určité zásady při řešení tohoto prostoru.

oponentní varianta

Především byl vyjádřen nesouhlas s jakýmkoliv rozšiřováním parkoviště za obytnými domy, tj. podél zásobovací komunikace Vysočanu. Souhlas s vybudováním parkoviště před obytnými domy podél ulice Nerudova byl podmíněn tím, že se zminimalizuje zábor zelených ploch, tj. že se zúží stávající šířka ulice Nerudova. Dále byl vznesen požadavek na zmenšení křižovatek ulic Nerudova s Revoluční a Nerudova s Barvířskou (čárkovaně je označena stávající hrana silnice).01 STÁVAJÍCÍ STAV
Parkoviště by se mělo nacházet v dolní (východní) části ulice Nerudova v Třešti. Ulice je z jižní strany lemována historickou zástavbou rodinných domů a ze severu panelovými domy ze 70.let postavenými na místě bývalého lihovaru. Fotografie zachycují stav na začátku roku 2004.

panorama ze severu

pohled od východu z křižovatky Nerudova s Revoluční