kontakty
cíle sdružení
představenstvo
stanovy
HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY
KONTAKTY:
sídlo: Nerudova 1125/4, 58901 Třešť
IČO: 26648105
telefon: +420 724 149 491
mail: trest21@seznam.cz
web: http://www.trest21.cz
kontakty
cíle sdružení
představenstvo
stanovy
HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

CÍLE SDRUŽENÍ:
Třešť 21 je kombinací ekologického sdružení a okrašlovacího spolku. Jeho cílem je posuzovat a oponovat projekty mající vliv na tvář města a jeho bezprostředního okolí. Dále podporovat či vyvíjet aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí ve městě. Za tímto účelem se sdružení stává účastníkem územních a stavebních řízení, pořádá výstavy, přednášky a podobnou osvětovou činnost. Impulsem pro vznik sdružení byla snaha obchodního řetězce Penny Market postavit supermarket v Třešti v lokalitě Na hrázi.

kontakty
cíle sdružení
představenstvo
stanovy
HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY
PŘEDSTAVENSTVO:
předseda: Ing. arch. Petr Brožek
výkonná rada: Bc. Petra Forstová
MVDr. Kateřina Hofbauerová
revizor účtu:
kontakty
cíle sdružení
představenstvo
stanovy
HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

STANOVY SDRUŽENÍ:


I. Úvodní ustanovení

1. Název sdružení: TŘEŠŤ 21, sídlo: Nerudova 4, 589 01 Třešť

2. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

3. Základními cíli sdružení jsou zejména: a.) ochrana přírody a krajiny b.) ochrana kulturních a historických památek v třešťském regionu, ochrana památkové zóny v Třešti c.) účast v řízeních, v kterých se bude rozhodovat o tváři města Třeště a jeho okolí a o životním prostředí v něm d.) vyvíjet aktivity, které povedou ke zlepšení životního prostředí v městě Třešti a jeho okolí e.) vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování uvedených cílů

4. Formami činnosti sdružení jsou zejména: a.) účast ve správních i jiných řízeních týkajících se hlavních cílů sdružení – ochrany třešťského regionu b.) propagační a informační činnost, pořádání výstav, přednášek a dalších odpovídajících akcí k danému tématu c.) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí d.) pořádání kulturních akcí (výstavy, koncerty), které pomáhají s naplňováním cílů sdružení

II. Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 15-ti let bez dalšího omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami a uznává základní kulturní a mravní hodnoty evropské civilizace.

2. Není-li dále stanoveno jinak, členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. V rozhodnutí podle tohoto článku těchto stanov může být členu uložena zkušební doba v délce trvání 3 měsíců.

3. Členství ve sdružení zaniká a) vystoupením ze sdružení, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena, směřující k zániku jeho členství ve sdružení. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení sdružení, b) zrušením členství ve zkušební době, c) vyloučením, a to pro porušení povinnosti člena sdružení podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, pro nesplňování podmínek členství podle II/1 těchto stanov a pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů sdružení, d) zánikem sdružení, e) smrtí člena.

4. Člen sdružení je oprávněn zejména a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti sdružení, b) účastnit se za podmínek, stanovených těmito stanovami, činnosti orgánů sdružení a podílet se tak na spolurozhodování o všech záležitostech sdružení, a to s neomezeným aktivním a pasivním hlasovacím právem. Aktivním a pasivním hlasovacím právem se pro účely stanov rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním, c) seznamovat se s údaji o činnosti sdružení a nahlížet do všech účetních knih sdružení, d) žádat o přešetření činnosti rady sdružení, předsedy sdružení a vedoucích zaměstnanců aparátu sdružení kontrolním orgánem sdružení, e) vyjadřovat se k činnosti sdružení a vyžadovat ke svým připomínkám, stížnostem a návrhům stanoviska orgánů sdružení.

5. Člen sdružení je povinen zejména a) aktivně se účastnit činnosti sdružení, čímž se rozumí pro účely těchto stanov osobní přínos ke splnění úkolů a cílů sdružení podle vlastních sil, schopností a možností, přinejmenším však účast na jednom celém zasedání valné hromady, alespoň jednou ročně, b) respektovat rozhodnutí orgánů sdružení, c) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje sdružení, d) chovat se k ostatním členům sdružení i ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu a politickému společenství a náboženskému přesvědčení, e) platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtách podle rozhodnutí příslušných orgánů sdružení.

6. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Valná hromada může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

III. Orgány sdružení

1. Sdružení rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

2. Valná hromada sdružení, kterou tvoří všichni členové sdružení, je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada může rozhodovat o všech věcech sdružení. Do její výlučné působnosti náleží a) změny těchto stanov, b) rozhodování o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením, c) volba a odvolávání rady sdružení a revizní komise sdružení, d) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti, e) schvalování přihlášek nových členů a rozhodování o vyloučení člena sdružení, f) zvolení čestného člena sdružení, g) schvalování roční účetní závěrky sdružení, h) schvalování výročních zpráv o činnosti jiných orgánů sdružení, i) změny rozhodnutí jiných orgánů sdružení, j) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe valná hromada výslovně vyhradí.

3. Valná hromada zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda sdružení, a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost rady sdružení, revizní komise sdružení nebo alespoň 20-ti% všech členů sdružení. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů sdružení. Valná hromada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti valné hromady podle čl.III/2 písm.a) a písmena b) těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin všech přítomných a odevzdaných hlasů.

4. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, odpovědným valné hromadě sdružení. Rada sdružení zejména a) samostatně rozhoduje o všech věcech sdružení v době mezi zasedáními valné hromady sdružení, s výjimkou věcí podle čl. III/2 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu sdružení nebo přenesených na tento jiný orgán opatřením rady sdružení, b) vydává, mění a ruší organizační řád profesionálního aparátu sdružení, c) rozhoduje o zrušení členství člena ve zkušební době, d) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení, e) rozhoduje o stanovení odměny předsedovi sdružení, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu, f) schvaluje návrh rozpočtu sdružení

5. Rada sdružení se skládá vždy z lichého počtu členů sdružení, a to alespoň ze tří a nejvýše ze sedmi členů rady. Rada se schází podle potřeby, přičemž zasedání rady může svolat předseda sdružení nebo kterýkoliv z jejích členů. Rada je schopna usnášení, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných a odevzdaných hlasů.

6. Předseda sdružení je výkonným a statutárním orgánem sdružení, odpovědným radě sdružení. Předseda sdružení zejména a) jedná jménem sdružení navenek ve všech jejích věcech s právními důsledky pro sdružení b) samostatně rozhoduje o věcech sdružení, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu sdružení a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv, c) samostatně rozhoduje o dalších věcech sdružení, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením rady sdružení, d) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence sdružení, e) odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky sdružení, f) svolává a připravuje zasedání valné hromady sdružení.

7. Předsedu sdružení zastupuje v jeho funkci statutárního orgánu sdružení v jeho nepřítomnosti osoba, určená organizačním řádem sdružení, a není-li takové osoby, místopředseda sdružení.

8. V případě pochybností resp. sporu mezi oběma výkonnými orgány sdružení, platí, že toto rozhodnutí je v působnosti rady sdružení.

9. Revizor účtu (případně revizní komise) je kontrolním orgánem sdružení, odpovědným valné hromadě sdružení. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost rady sdružení, předsedy sdružení a zaměstnanců sdružení a projednávat stížnosti členů sdružení i jiných osob na činnost orgánů sdružení. Za tímto účelem je revizní komise sdružení oprávněna nahlížet do veškeré písemné dokumentace sdružení a žádat na orgánech a zaměstnancích sdružení příslušná vysvětlení.

10. Revizor účtu (komise) se skládá z lichého počtu členů sdružení i jiných osob. Revizor účtu (komise) se schází podle své potřeby, přičemž zasedání komise může svolat předseda revizní komise, kterého si komise volí ze svého středu, nebo kterýkoliv z jejích členů. Revizní komise je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Revizní komise rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů.

11. Funkční období volených orgánů sdružení podle těchto stanov je na 1 rok, nestanoví-li valná hromada svým rozhodnutím jinak. Funkční období rady sdružení, předsedy a místopředsedy sdružení a revizní komise sdružení končí dnem zvolení příslušného nového orgánu. Členství v radě sdružení a v revizní komisi sdružení je vzájemně neslučitelné.

12. Výkon funkcí v orgánech sdružení je čestný a je spojen s právním nárokem na peněžitou odměnu, jen je-li vykonáván v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu.

13. K odbornému zajišťování činnosti orgánů sdružení může rada sdružení vytvářet profesionální aparát sdružení. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech sdružení a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu sdružení, může upravovat organizační řád sdružení. Organizační řád sdružení musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a ostatními rozhodnutími valné hromady sdružení. Profesionální aparát sdružení je podřízen předsedovi sdružení.

14. Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

IV. Hospodaření sdružení

1. Majetek sdružení je určen výhradně k plnění jejího účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli sdružení směřují. Majetek sdružení tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z darů, dědictví, úroků, příspěvků státu a obce, a z jiných výnosů účelově zaměřených charitativních akcí.

2. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby, poskytované v rámci plnění účelu a cílů sdružení, a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány sdružení jsou povinny s majetkem sdružení nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.

3. Hospodaření sdružení musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem, který je sestavován na období kalendářního roku předsedou sdružení a schvalován radou sdružení.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zánik sdružení je spojen a) s rozhodnutím o svém rozpuštění nebo sloučením s jiným sdružením podle ust. čl. III/2 písm.b) těchto stanov, b) s jinou právní skutečností podle zákona

2. Provádí-li se před zánikem sdružení jeho likvidace a není-li zákonem stanoveno nebo sdružením rozhodnuto jinak, vykonává působnost likvidátora sdružení předseda sdružení.

3. Toto sdružení vzniká jeho registrací podle příslušných ustanovení zák. 83/1990 Sb. O sdružování občanů.

4. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení v Třešti dne 14.2.2004.