HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 01/2004


SLOVO STAROSTY

Před několika málo dny jsme se, doufám že vesele, rozloučili s 2003. Každý jsme se jistě v závěru ohlédl za tím, jaký byl, co nám přinesl či naopak vzal. O malou rekapitulaci dění za dvanáct měsíců z starosty města jsem se pokusil již vém čísle Našeho města. Přesto se ještě i dnes vrátím trochu zpět. Konkrétně kému zasedání zastupitelstva města. A podrobněji se zastavím u problematiky případné výstavby Penny Marketu vTřešti. Je to téma, které většinu znás zajímá. O vhodnosti lokality "Na Kanále" se vedou stále diskuse. Důkazem toho byl například článek ing. arch. Brožka vém vydání.

Zastupitelstvo v září 2003 rozhodlo o prodeji pozemků "Na Kanále" pro účely výstavby diskontní prodejny Penny Market. Jelikož vé lokalitě není podle stávajícího Územního plánu města Třeště možná žádná výstavba, předpokladem pokračování celého záměru byla následná změna plánu. Proto na prosincovém zasedání byl zastupitelstvu předložen návrh zadání potřebných změn. Pokud by jej zastupitelstvo schválilo, následovalo by konkrétní zpracování dokumentace. Véto fázi by se teprve vyjadřovaly všechny dotčené orgány a instituce, plán by byl veřejně projednán a poté by jej zastupitelstvo definitivně schvalovalo. Poměrně složitý proces by mohl být ukončen vé polovině roku 2004. Předložený návrh obsahoval samozřejmě daleko více změn. Celkem jich bylo 35. Územní plán je důležitý a zásadní dokument platný na mnoho let, jehož změnu není možné dělat často. Proto se kí přistupuje až tehdy, když je to opravdu nutné, a je nutné jí pojmout komplexně.

Při rozhodování zastupitelstva se ukázalo, že sporným bodem je právě ten, který řeší záležitost pozemků pro Penny Market. Návrh, aby na části prostoru "Na Kanále" vznikla komerční zóna a tak byla umožněna výstavba, schválen nebyl. Je to podivné rozhodnutí toho samého zastupitelstva, které na bouřlivém jednání za větší účasti veřejnosti dva měsíce před tím rozhodlo o prodeji pozemků véto lokalitě na výstavbu prodejny. Pravda je, že i tehdy hlasování nebylo nijak přesvědčivé, neboť pro prodej hlasovalo pouze 13 zastupitelů. Přitom pro odhlasování čehokoliv je vždy třeba nadpoloviční většiny zého počtu 21 zastupitelů, tedy minimálně 11. Bohužel v se již potřebný počet rukou nezvednul. Slovo bohužel uvádím ne proto, že bych chtěl předurčovat jednotlivým zvoleným zástupcům veřejnosti, jak mají hlasovat. Jedná se o jejich právo rozhodnout se podle svého svědomí. Jistě se rozhodují zodpovědně v se zájmem svých voličů a ku prospěchu všech obyvatel Třeště. A jak jsem již vúvodu zdůraznil, názory jsou opravdu různé. Je opravdu legitimní, pokud někdo nepřehlíží zápory výstavby v místě a ty mají v hodnocení větší váhu než klady. Vedle toho i zastánci výstavby mají rovněž argumenty pro svůj názor. Současný problém je ale někde úplně jinde. Nejvyšší orgán města by neměl působit na investory ani na nikoho jiného nedůvěryhodně tím, že se rozhodne jednou tak, jednou úplně opačně a nebo se rozhodnout neumí. Pokud by již váří bylo jasně řečeno, že pozemky véto lokalitě město neprodá, jednalo by se o demokratické rozhodnutí zvolených zástupců občanů města a další diskuse by byly zbytečné. Investor by buď odešel nebo by možná celou věc přehodnotil a snažil se najít jiné řešení. Naším rozhodnutím o prodeji jsme mu tak dali určitý signál toho, že zastupitelstvo jeho záměr podporuje a nebude mu klást zbytečné překážky. Není příliš solidní někomu prodat pozemek pro výstavbu, byť smlouvou o budoucí kupní smlouvě a potom mu neumožnit na tomto pozemku stavět. Jistěže kupující si musel být vědom rizika, neboť vdané chvíli skutečně pozemek nebylo možno využívat pro jeho záměr. Ale asi nepředpokládal, že ten, kdo jeho záměr bude chtít zmařit, bude právě prodávající.

Naštěstí nebyl schválen žádný návrh na změnu územního plánu a ten se tedy musí vrátit na jednání zastupitelstva, a to hned na nejbližší zasedání, které by mělo být již 26. ledna. Věřím, že ti zastupitelé, kteří váří hlasovali pro prodej a snad změnili svůj názor, zváží celou záležitost ve všech souvislostech. Všichni víme, jak se ví době špatne vyvíjí situace vázce nezaměstnanosti vTřešti. Nevím, jak na případné investory, kteří by vytvořili nová pracovní místa a kteří se kám zrovna nehrnou, mohou působit podobné informace, jistě však ne pozitivně. A ještě jeden apel na členy zastupitelstva. Je takřka nemožné o čemkoliv rozhodnout, pokud se jich na zasedání a důležité hlasování sejde čtrnáct z. Někdy může mít každý opravdu vážný důvod pro neúčast. Například nemoc a podobně. Ale pokud se zastupitel nezúčastní více než poloviny zasedání za rok, měl by zvážit, zda má trvat na svém mandátu. A i to je bohužel skutečností.

Druhou a poslední záležitostí zání prosincového zastupitelstva, o které se zmíním (již jen stručně), je schválení podmínek pro prodej pozemků pro výstavbu šestnácti rodinných domků vě "Hodická". To nejdůležitější je pro zájemce samozřejmě cena. Ta byla nakonec schválena ve výši 560 Kč za m2. Není to cena nízká, ale je nutná. Pokrývá vložené finanční prostředky města do inženýrských sítí. Není možné zěz všech obyvatel města dotovat několik málo stavebníků. Podle dosavadního zájmu se zdá, že se jedná o cenu vínkách Třeště přijatelnou a pozemky se tak snad podaří všechny vátké době prodat.

Možná bych měl vím článku Našeho města vém roce psát o tom, co město čeká vříštích měsících. Nechám si toto téma na některé další vydání. Zásadně vše totiž ovlivní rozpočet na rok 2004 a ten se teprve připravuje. Jeho schvalování v předpokládám 1. března. Jednou akcí, která se s bude realizovat letos a je již schválená rozpočtovým provizoriem zastupitelstva, je výstavba sportovní haly. Ale i o tom více příště.

Vážení spoluobčané, přeji Vám v 2004 především pevné zdraví, aspoň trochu toho pověstného štestí a hodně a hodně optimismu.

Ing. Vladislav Nechvátal
starosta města
e-mail: starosta@trest.cz

homepage kauza Penny Market